Kitaplar

76-) Arapça Hızlı Okuma (Prof. Dr. Musa Yıldız - Prof. Dr. Nurettin Ceviz) 75-) Arap Edebiyatı Öyküleri (Ed. Prof. Dr. Musa Yıldız, Prof. Dr. Murat Özcan) 74-) Karabatak Dergisi; Hoca Ahmed Yesevî Hayatı ve Eserleri (Prof. Dr. Musa Yıldız) 73-) Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz (Editörler: İbrahim Ethem Arıoğlu & Mehmet Akkuş & Bilal Kemikli), Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk, (Yazar: Musa Yıldız) 72-) TÜRKTOYU (Editör: Ömrüm IŞIKAY); Hoca Ahmet Yesevi (Prof. Dr. Musa YILDIZ) 71-) "İDEAL ÖĞRETMEN" EĞİTİMDE İDEAL İNSAN VE MİLLÎLİK ARAYIŞLARI 70-) Et-Turuku's-Seniyye fi'l-Âlâti'r-Ruhâniye OLAĞANÜSTÜ ALETLERİN YAPIMINDA ŞAHANE YÖNTEMLER (Editör: Prof. Dr. Musa YILDIZ, Hazırlayanlar: Atilla BİR, Mustafa KAÇAR, Âdem AKIN) 69-) "Veliyyuddin Yeken, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri", Murat Özcan; İsmet Çetin, Veliyyuddin Yeken, Malum ve Mechul 68-) Arapça-Türkçe Örneklerle Uygulamalı Belge Çevirisi, (Abdulmuttalip Işıdan ve Halil İbrahim Şanverdi ile) 67-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler-I (Erkan AVŞAR ile-Arapça Ses Dosya İlaveli) 66-) Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi 65-) Niyâzî-i Mısrî Kaside-i Bürde Tesbi’i 64-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler - III (Erkan Avşar ile-Arapça Ses Dosya İlaveli) 63-) Necîb Mahfûz'un Sembolik Romanları 62-) Keyfe Neşertu’l-Arabiyye? 61-) Arapça Nahiv (Sentaks) 3 60-) Velîler ve Deliler (Mustafa TATÇI ile) 59-) Modern Arap Edebiyatı Şiir Seçkisi (Celal Turgut KOÇ ile) 58-) Nafs Tawhid and Zat - Mehmed Nasuhi Halveti (Mustafa TATÇI ile) 57-) Fıkralarla Arapça (Hayrulah Çetinkaya ile birlikte) 56-) Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri (Nurettin Ceviz İle) 55-) Arapça Çeviri Kılavuzu (Emrullah İşler ile) 54-) Arapça Modern Metinler ve Çözümlemeleri, (Emrullah İşler’le) 53-) Erenler Kitabı (Tezkiretü'l-Hâs), İbrâhîm Hâs Halvetî (Mustafa Tatçı ve Yasin Şen ile) 52-) Arapça Yazma ve Okumaya Giriş (Erkan AVŞAR ile) 51-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler - II (Erkan Avşar ile-Arapça Ses Dosya İlaveli) 50-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler - I (Erkan Avşar ile) 49-) Tasavvuf Eğitiminde Nefs/Tevhîd/Zât (Mustafa Tatçı ile) 48-) GÖNÜL SULTANLARI ŞAHSİYETLERİ VE DEĞERLERİ İLE ANKARA (Editör: İbrahim Ethem Arıoğlu), HOCA AHMET YESEVÎ’DEN HACI BAYRAM-I VELİ’YE (Yazar: Prof. Dr. Musa Yıldız) 47-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Kısa Öyküler (Murat Özcan ile) 46-) Fıkralarla Arapça, (Hayrullah Çetinkaya ile) 45-) Enfî Hasan Hulûs Halvetî, XVI ve XVIII. Asırlarda İstanbul Velileri ve Delileri, Tezkiretü’l-Müteahhirîn, (Mustafa Tatçı ile) 44-) Ma‘rûf, er-Rusâfî Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye (Def‘u'l-Hucne fî İrtidâhi'l-Lukne), (Çev. M. Yıldız) 43-) Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât Tıpkıbasım ve Çeviriyazı, (Mustafa Tatçı ile) 42-) el-Muîn İHL 9. Sınıf Arapça Yardımcı Ders Kitabı 41-) el-Berrâk İHL 9. Sınıf Arapça Yardımcı Alıştırma Kitabı, YDS Akademi, İstanbul 2013 el-Berrâk İHL 9. Sınıf Arapça Yardımcı Alıştırma Kitabı 40-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar, (Hayrullah Çetinkaya ile) 39-) Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzan'ul-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), Safranbolulu Mehmet Emin Halveti - (Mustafa Tatçı ile) 38-) Ayet ve Hadislerle Evrad-ı Şerif, (Kaside-i Bürdeyi Türçeye çev. M. Yıldız) 37-) Hüseyin Vassaf, Mevlid Şerhi (Gülzâr-ı ‘Aşk) (Mustafa Tatçı ve Kaplan Üstüner ile) 36-) İlahiyatlar İçin Arapçaya Giriş (Komisyon), I-II 35-) Arapça Hızlı Okuma, (Nurettin Ceviz ile) 34-) er-Rusâfî, Ma‘rûf, Def‘u'l-Hucne fî İrtidâhi'l-Lukne, (Yay. Haz. M. Yıldız) 33-) Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Bürde Tesbî‘i (Türkçe Çeviri Metin) 32-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar (Hayrullah Çetinkaya ile) 31-) Elmalılı Hamdi Yazır, Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali Satır Altı Anlamlı (Komisyon) 30-) Arapça Seçme Hikâyeler IV, (Erkan Avşar’la), I-V, Elif Yayınları. 29-) Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nurettin Ceviz’le 28-) Arapça Yazılı Anlatım (Kompozisyon) (Nurettin Ceviz’le) 27-) Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât (Mustafa Tatçı) 26-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikâyeler III (Erkan Avşar’la), I-V 25-) Niyazî Mısrî ve Kasîde-i Bürde Tesbî‘i 24-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Fıkralar (Hayrullah Çetinkaya ile) 23-) Arapça Okuma Becerisini Geliştirme Rehberi (Nurettin Ceviz’le) 22-) Arapça Yazma ve Okumaya Giriş (Erkan Avşar’la) 21-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikâyeler II (Erkan Avşar’la), I-V 20-) Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikâyeler I (Erkan Avşar’la), I-V 19-) Sinop Gazetesi’nin Tanıklığında Milli Mücadele (Mustafa Tatçı ve Seyfettin Ünlü ile) 18-) Üsküdarlı Muhammed Nasuhi Hz. Peygamber Yolunda Tasavvuf Eğitimi, (Mustafa Tatçı ile) 17-) Hüseyin Vassaf, Mevlid Şerhi (Gülzâr-ı ‘Aşk) (Mustafa Tatçı, Kaplan Üstüner ile) 16-) Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, (Emrullah İşler’le) 15-) Arapça Yazma ve Okuma Kılavuzu (Erkan Avşar’la) 14-) Arapça Çeviri Kılavuzu, (Emrullah İşler’le) 13-) Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât Tıpkıbasım ve Çeviriyazı, (Mustafa Tatçı ile) 12-) Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzan'ul-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), Safranbolulu Mehmet Emin Halveti - (Mustafa. Tatçı il) 11-) Arapça Çeviri Kılavuzu, (Emrullah İşler’le) 10-) Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti‘âresi 9-) Charles Texier, Küçük Asya, (Osmanlıcadan Sadeleştiren. M. Yıldız) 8-) Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi (Emrullah İşler'le) 7-) Arapça Tekâmül Kursu Ders Kitabı. (Komisyon) 6-) Arapça Çeviri Kılavuzu. (Emrullah İşler'le) 5-) Hasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928), (Arapça Çeviriler. M. Yıldız;C. Ketene)2000 4-) Necîb Mahfûz, Esir Üniforması, (Türkçeye Çev., M. Yıldız). 3-) Hasan Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça Çeviriler. M. Yıldız). 2-) El Yazmaları Dünyasında Türkiye'nin Yeri (Arapçaya Çev. M. Yıldız) 1-) Ahmed Abduttevvâb Avad, el-Burde, (Hattat Aziz Efendinin Hayatını Arapçaya çev. M. Yıldız), Kahire 1996..