Makaleler

A.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri :

 1. “Necîb Mahfûz’un et-Tarîk İsimli Romanı”, G. Ü., Gazi Eğt. Fak. Dergisi, C.17, S.1, s. 19-32, (1997).
 2. “Necîb Mahfûz’un Mîrâmâr Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme”, EKEV Akademi Dergisi, C.1, S.2, s. 275-298, (1998).
 3. “Necîb Mahfûz’un Sersera Fevka’n-Nîl Adlı Romanı”, G. Ü., Gazi Eğt. Fak. Dergisi, C.18, S.3, s. 99-118, (1998).
 4. “Modern Arap Dünyası ve Bazı Sorunlar”, Avrasya Dosyası, C.5, S.1, 137-148, (1999).
 5. “Necîb Mahfûz’un Kısa Hikâyelerinde Bazı Temalar”, EKEV Akademi, C.1, S.4, 135-146, (1999).
 6. “Ali Kuşçu’nun Risâle fî’l-İsti‘âresi”, İslâm Araştırmaları, S.3,  215-234, (1999).
 7. “Bir Dilci Olarak Müneccimbaşı Ahmed Dede”, EKEV Akademi, C.2, S.2, 105-122, (2000).
 8. “Müneccibbaşı Ahmed Dede’nin Risâle fî’l-Kinâye ve’t-Ta‘rîz’i”, İslâm Araştırmaları, S.4, 43-68. (2000).
 9. “İliyyâ Ebû Mâdî’nin et-Talâsim Şiirine Eleştirel Bir Bakış”, EKEV Akademi, C.2, S.3, 99-128, (2000).
 10.  “Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin el-Ard Adlı Romanı”, Nüsha Dergisi, S.1,  36-45, (2001).
 11.  “Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin el-Fellâh Adlı Romanı”, EKEV Akademi Dergisi, C.3, S.1, 255-263, (2001).
 12. “Yûsuf İdrîs’in el-Harâm Adlı Romanı”, Nüsha Dergisi, S.2, 129-135, (2001).
 13. “Yahyâ Hakkî’nin Kindîlu Ummi Hâşim’i”, Nüsha Dergisi, S.3, 43-53, (2001).
 14. “Arap Edebiyatında İlk Modern Öykü; Muhammed Teymûr’un fî’l-Kitâr’ı”, Nüsha Dergisi, S.4, 43-55, (2002).
 15. “Nobel Ödüllü Yazar Necîb Mahfûz’un el-Liss ve’l-Kilâb Adlı Romanı”, Nüsha Dergisi, S.5, 23-48, (2002).
 16. “Nobel Ödüllü Yazar Necîb Mahfûz’un eş-Şehhâz Adlı Romanı”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, S.1, 19-46, (2002).
 17. “Ali Kuşçu”, Diyanet Avrupa, S.57, 44-45, (2004).
 18. “Müneccimbaşı Ahmed Dede”, Diyanet Aylık Dergi, S.166, 62-63, (2004).
 19. “Yahyâ Hakkî’nın Kunnâ Selâsete Eytâm Adlı Öyküsü”, Nüsha Dergisi, S.14, 108-114, (2004).
 20. “Vatan Sevgisi”, Diyanet Aylık Dergi, S.185, 42-43, (2006).
 21. “İshâk Nûrî Rizevî ve Zubdetu’l-İzhâr adlı eseri”, Nüsha Dergisi, S.22, 7-15, (2006).
 22. “Bir Osmanlı Aydını Veliyyüddîn Yeken ve Sivas Hatıraları”, Sultan Şehir Dergisi, Yıl:1, S.4, Sivas 2007, s.14-18.
 23. “Nobel Ödüllü Mısırlı Yazar Necîb Mahfûz'un Ardından”, Folklor Edebiyat Dergisi (Doğu Edebiyatları Özel Sayısı), Ankara 2008, s.85-104.
 24. “Gökyüzünün Kapılarını Açtı (Ali Kuşçu)”, Dil ve Edebiyat Dergisi, İstanbul Mayıs 2009, S.5, s.21-25.
 25. “Necîb Mahfûz (Hayatı, Eserleri ve Türkçe Çevirileri)”, Nüsha Dergisi, S.29, 17-28, (2009).
 26. "Necîb Mahfûz (94 Yıl, 8 ay, 20 Gün Süren Velud Bir Hayat)" , Temrin Aylık Düşünce ve Edebiyat Dergisi, Yıl 2012, Sayı 45, s. 13-16.
 27. “Niyâzî Mısrî'nin Şiirlerinde Peygamberimiz”, Karabatak Dergisi, S.31, 96-99, (2017).
 28. "Çeviride Kayıplar Sorunu: Necîb Mahfûz’un Yevme Kutile’z-Za‘îm Adlı Eserinin Arapça ve İngilizceden Türkçeye Çevirisi ile Arapça Kaynak Metninin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi",(Gülfem KURT ile), Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, S.25, 1-33, (2018).
 29.  

  B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri :

 30.  “‘Alî Kuşcû ve Tahkîku Risâletihi fî'l-İsti‘âre”, Dirâsât, Ürdün Üniversitesi, S.33, 313-323, (Amman, Haziran 2006).
 31.  

  C.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Çeviri Makaleleri :

 32. Avram Galanti, “Türkiye ve Sâmî Diller” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.15, 97-106, (2004).
 33. Avram Galanti, “İbranicenin Gelişmesine Arapçanın Katkısı” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.16, 91-99, (2005).
 34. Şerafettin Yaltkaya, “Mutenebbî’den Önce Şiir-1” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.17, 95-122, (2005).
 35. Şerafettin Yaltkaya, “Mutenebbî’den Önce Şiir -II” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.18, 55-82, (2005).
 36. Şerafettin Yaltkaya, “Türklerle İlgili Arapça Şiirler” (Osmanlıcadan Sad. Musa Yıldız), Nüsha Dergisi, S.21, 7-29, (2006).
 37. Muhammed Hilmî Tammâre, “Ebu'l-‘Alâ el-Ma‘arrî” (Osmanlıcaya Çev. Abdüllatif Nevzâd; Osmanlıcadan Sad. Yıldız, Musa-Ceviz Nurettin), Nüsha Dergisi, S.22, 113-134, (2006).
 38. Huseyn Cum‘a, “Ürdün ve Filistin’de Öykünün Tohumları” (Arapçadan Çev), Nüsha Dergisi, S.13, 33-44, (2004).
 39.  

  D.Ansiklopedi Maddeleri:

 40. “İbn Burd el-Asgar”, TDVİAİstanbul 1999, XIX, 383-384. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/19/C19006431.pdf
 41. “İbn Hayyûs”, TDVİA, İstanbul 1999, XX, 38-39. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/20/C20006579.pdf
 42. “İbn Vekî‘”,TDVİA, İstanbul 1999, XX, 444. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/20/C20006788.pdf
 43. “Muhammed el-Merzûkî”, TDVİA, XXIX, 366. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/29/C29009499.pdf
 44. “Remâdî”, TDVİA, XXXIV, 552-553. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/34/C34011348.pdf
 45. “Selâme Mûsâ’”, XXXVI347-348. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/36/C36011954.pdf
 46. “Şebîb b. Şeybe”, TDVİA, XXXVIII, 392-393. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/38/C38012586.pdf
 47. “eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘arâ’”, TDVİA, XXXIX, 179-180. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/39/C39012783.pdf
 48. “Tabakâtu’ş-Şu‘arâ’(Istılah), TDVİA, XXXIX, 304-306. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/39/C39012858.pdf
 49. “Tabakâtu’ş-Şu‘arâ’(İbn Mu'tezz)”, TDVİA, XXXIX, 306. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/39/C39012859.pdf
 50. “Taberî Abdulkâdir”, TDVİA, XXXIX, 312-313. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/39/C39012863.pdf
 51. “Zeccâcî, Ebû'l-Kâsım”, TDVİA, XXXXIV, 175-176. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/44/C44014254.pdf
 52. “Zecel”, TDVİA, XXXXIV, 176-177. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/44/C44014255.pdf
 53. “Zü'r-Rumme”, TDVİA, XXXXIV, 581-582. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/44/C44014461.pdf
 54. “Necîb Mahfûz”, TDVİA , EK-2, 352-354.https://islamansiklopedisi.org.tr/necib-mahfuz