Makaleleri

 

 

 1. “Necîb Mahfûz’un et-Tarîk İsimli Romanı”, G. Ü., Gazi Eğt. Fak. Dergisi, C.17, S.1, s. 19-32, (1997).
 2. “Necîb Mahfûz’un Mîrâmâr Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme”, EKEV Akademi Dergisi, C.1, S.2, s. 275-298, (1998).
 3. “Necîb Mahfûz’un Sersera Fevka’n-Nîl Adlı Romanı”, G. Ü., Gazi Eğt. Fak. Dergisi, C.18, S.3, s. 99-118, (1998).
 4. “Modern Arap Dünyası ve Bazı Sorunlar”, Avrasya Dosyası, C.5, S.1, 137-148, (1999).
 5. “Necîb Mahfûz’un Kısa Hikâyelerinde Bazı Temalar”, EKEV Akademi, C.1, S.4, 135-146, (1999).
 6. “Ali Kuşçu’nun Risâle fî’l-İsti‘âresi”, İslâm Araştırmaları, S.3,  215-234, (1999).
 7. “İbn Burd el-Asgar”, TDVİAİstanbul 1999, XIX, 383-384. 
 8. “İbn Hayyûs”, TDVİA, İstanbul 1999, XX, 38-39. 
 9. “İbn Vekî‘”,TDVİA, İstanbul 1999, XX, 444. 
 10. “Bir Dilci Olarak Müneccimbaşı Ahmed Dede”, EKEV Akademi, C.2, S.2, 105-122, (2000).
 11. “Müneccibbaşı Ahmed Dede’nin Risâle fî’l-Kinâye ve’t-Ta‘rîz’i”, İslâm Araştırmaları, S.4, 43-68. (2000).
 12. “İliyyâ Ebû Mâdî’nin et-Talâsim Şiirine Eleştirel Bir Bakış”, EKEV Akademi, C.2, S.3, 99-128, (2000).
 13.  “Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin el-Ard Adlı Romanı”, Nüsha Dergisi, S.1,  36-45, (2001).
 14.  “Abdurrahmân eş-Şarkâvî’nin el-Fellâh Adlı Romanı”, EKEV Akademi Dergisi, C.3, S.1, 255-263, (2001).
 15. “Yûsuf İdrîs’in el-Harâm Adlı Romanı”, Nüsha Dergisi, S.2, 129-135, (2001).
 16. “Yahyâ Hakkî’nin Kindîlu Ummi Hâşim’i”, Nüsha Dergisi, S.3, 43-53, (2001).
 17. “Arap Edebiyatında İlk Modern Öykü; Muhammed Teymûr’un fî’l-Kitâr’ı”, Nüsha Dergisi, S.4, 43-55, (2002).
 18. “Nobel Ödüllü Yazar Necîb Mahfûz’un el-Liss ve’l-Kilâb Adlı Romanı”, Nüsha Dergisi, S.5, 23-48, (2002).
 19. “Nobel Ödüllü Yazar Necîb Mahfûz’un eş-Şehhâz Adlı Romanı”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, S.1, 19-46, (2002).
 20. “Ali Kuşçu”, Diyanet Avrupa, S.57, 44-45, (2004).
 21. “Muhammed el-Merzûkî”, TDVİA, XXIX, (İstanbul 2004) 366. 
 22. “Müneccimbaşı Ahmed Dede”, Diyanet Aylık Dergi, S.166, 62-63, (2004).
 23. “Yahyâ Hakkî’nın Kunnâ Selâsete Eytâm Adlı Öyküsü”, Nüsha Dergisi, S.14, 108-114, (2004).
 24. Huseyn Cum‘a, “Ürdün ve Filistin’de Öykünün Tohumları” (Arapçadan Çev), Nüsha Dergisi, S.13, 33-44, (2004).
 25. Avram Galanti, “Türkiye ve Sâmî Diller” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.15, 97-106, (2004).
 26. Avram Galanti, “İbranicenin Gelişmesine Arapçanın Katkısı” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.16, 91-99, (2005).
 27. Şerafettin Yaltkaya, “Mutenebbî’den Önce Şiir-1” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.17, 95-122, (2005).
 28. Şerafettin Yaltkaya, “Mutenebbî’den Önce Şiir -II” (Osmanlıcadan Sad. Nurettin Ceviz’le), Nüsha Dergisi, S.18, 55-82, (2005).
 29. Şerafettin Yaltkaya, “Türklerle İlgili Arapça Şiirler” (Osmanlıcadan Sad. Musa Yıldız), Nüsha Dergisi, S.21, 7-29, (2006).
 30. Muhammed Hilmî Tammâre, “Ebu'l-‘Alâ el-Ma‘arrî” (Osmanlıcaya Çev. Abdüllatif Nevzâd; Osmanlıcadan Sad. Yıldız, Musa-Ceviz Nurettin), Nüsha Dergisi, S.22, 113-134, (2006).
 31.  “‘Alî Kuşcû ve Tahkîku Risâletihi fî'l-İsti‘âre”, Dirâsât, Ürdün Üniversitesi, S.33, 313-323, (Amman, Haziran 2006).
 32. “Vatan Sevgisi”, Diyanet Aylık Dergi, S.185, 42-43, (2006).
 33. “İshâk Nûrî Rizevî ve Zubdetu’l-İzhâr adlı eseri”, Nüsha Dergisi, S.22, 7-15, (2006).
 34. “Remâdî”, TDVİA, XXXIV,(İstanbul 2007), 552-553. 
 35. “Bir Osmanlı Aydını Veliyyüddîn Yeken ve Sivas Hatıraları”, Sultan Şehir Dergisi, Yıl:1, S.4, Sivas 2007, s.14-18.
 36. “Nobel Ödüllü Mısırlı Yazar Necîb Mahfûz'un Ardından”, Folklor Edebiyat Dergisi (Doğu Edebiyatları Özel Sayısı), Ankara 2008, s.209-216.
 37. “Gökyüzünün Kapılarını Açtı (Ali Kuşçu)”, Dil ve Edebiyat Dergisi, İstanbul Mayıs 2009, S.5, s.21-25.
 38. “Necîb Mahfûz (Hayatı, Eserleri ve Türkçe Çevirileri)”, Nüsha Dergisi, S.29, 17-28, (2009).
 39. “Selâme Mûsâ’”, XXXVI, (İstanbul 2009),347-348. 
 40. Mustafa Tatçı, Yunus Emre Külliyatı, H Yayınları, (c.1-6), İstanbul 2009, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c.8, sayı:15, s.189-191.
 41. “Şebîb b. Şeybe”, TDVİA, XXXVIII, (İstanbul 2010), 392-393. 
 42. “eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘arâ’”, TDVİA, XXXIX, (İstanbul 2010), 179-180. 
 43. “Tabakâtu’ş-Şu‘arâ’(Istılah), TDVİA, XXXIX, (İstanbul 2010) 304-306. 
 44. “Tabakâtu’ş-Şu‘arâ’(İbn Mu'tezz)”, TDVİA, XXXIX, (İstanbul 2010), 306. 
 45. “Taberî Abdulkâdir”, TDVİA, XXXIX, (İstanbul 2010), 312-313. 
 46. "Necîb Mahfûz (94 Yıl, 8 ay, 20 Gün Süren Velud Bir Hayat)" , Temrin Aylık Düşünce ve Edebiyat Dergisi, Yıl 2012, Sayı 45, s. 13-16.
 47. “Zeccâcî, Ebû'l-Kâsım”, TDVİA, XXXXIV, (İstanbul 2014), 175-176. 
 48. “Zecel”, TDVİA, XXXXIV, (İstanbul 2014), 176-177. 
 49. “Zü'r-Rumme”, TDVİA, XXXXIV, (İstanbul 2014), 581-582. 
 50. "Kazakistan ve Ahmet Yesevi Üniversitesi", Yesevi Dostları Dergisi, Eylül 2015.
 51. "Hoca Ahmet Yesevi-Divanı Hikmet" , Genç Bürokrat Dergisi, Ekim 2015.
 52. “Necîb Mahfûz”, TDVİA , EK-2, (İstanbul 2016), 352-354.
 53. "Türk Dünyasının Gönül Köprüsü Ahmet Yesevi Üniversitesi", TÜRKSAV Türk Dünyası 25. Yıllığı, Mayıs 2016.
 54. ‘Hoca Ahmed Yesevî’nin Hayatı’’, YOYAV Dergisi, S. 14-16, Aralık 2016.
 55. "Darbe Teşebbüsü, Halkın İradesi ve Demokrasi", Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği· İpekyolu Medeniyetleri· Dergisi·, Ağustos 2016.
 56. "Anadolu'yu Türkleştiren en büyük Mutasavvuf Hoca Ahmet Yesevi", Redaktör Haber Dergisi, Ekim 2016.
 57. “Niyâzî Mısrî'nin Şiirlerinde Peygamberimiz”, Karabatak Dergisi, S.31, 96-99, (2017).
 58. ‘’Birlik ve Beraberlik Sembolümüz: Hoca Ahmed Yesevî’’, YOYAV Dergisi, Şubat 2017.
 59. "Ahmet Yesevi Üniversitesi Faaliyetleri", Yesevi Dergisi, Mart 2017.
 60. "Birlik ve Beraberlik sembolümüz: Hoca Ahmet Yesevi", TDV KAGEM Bülten, Haziran 2017.
 61. "Birlik ve Beraberlik sembolümüz: Hoca Ahmet Yesevi", İtibar Dergisi, Kasım 2017.
 62. "Çeviride Kayıplar Sorunu: Necîb Mahfûz’un Yevme Kutile’z-Za‘îm Adlı Eserinin Arapça ve İngilizceden Türkçeye Çevirisi ile Arapça Kaynak Metninin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi",(Gülfem KURT ile), Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, S.25, 1-33, (2018).
 63. "Türklerin manevi ışığı Hoca Ahmet Yesevi", Faroz Dergisi, Eylül 2018.
 64. "Divan-ı Hikmet’te Kur’an ve Hadisten İktibas ve Telmih", Yesevi Dergisi, Ocak 2018.
 65. "‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi", (H.İ. ŞANVERDİ ile), Dilve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, S.19, 237-262, (2019).
 66. "Arapça Öğretmenleri Mesleki Gelişimi ve STARTALK Arapça Mesleki Gelişim Programı", (Z. ARKAN ile), Araştırma ve Deneyim Dergisi, S.4(1), 1-20 (2019).
 67. "Ahmet Yesevi Üniversitesinin Misyonu", Parlamenter Bakış Dergisi, Mart 2019.
 68. "Anadolu ve Balkanlar’da Yesevî’nin İzini Sürmek", Yesevi Dergisi, Mayıs 2019.
 69. "Modern Bir Türk Başkenti", Kazak Eli Dergisi, Mart 2019.
 70. "Türk Dünyasının Ortak Değeri: Hoca Ahmet Yesevi", Z Raporu Dergisi, Temmuz 2019.
 71. "Hoca Ahmed Yesevî", Şehir ve Düşünce Dergisi, S.15, (2019).
 72. "Cahiliye Şiirlerinden Kur’an Metnine ‘Şehit’ Teriminin İçerdiği Anlamlar", (A. İ. Kurum ile), Eskiyeni Dergisi, S.40, 243-258, (2020).
 73. "Arapça Konuşma Öğretiminde Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, GEFAD / GUJGEF, s.40, 159-181, Mart 2020
 74. "Hz. Ebû Bekir", Yenidünya Dergisi, Nisan 2020, s.32-37.
 75. “Hz. Selmân-ı Fârisî”, Yenidünya Dergisi, Mayıs 2020, s.30-35.
 76. “Kâsım b. Muhammed”, Yenidünya Dergisi, Haziran 2020, s.24-28..
 77. “Cafer es-Sâdık”, Yenidünya Dergisi, Temmuz 2020, s.36-41.
 78. “İslâm’ı Bize Öğreten En Büyük İmam Ebû Hanîfe”, Yenidünya Dergisi, Temmuz 2020, s.54-59.
 79. Arapça Fiil+İsim Birlikteliğindeki Eşdizimlerde Fiilin Türkçeye Aktarımında Farklı Anlamlar Kazanması Üzerine Bir Değerlendirme (ركِب , نشر , تناول , مسح ve خلع Fiilleri Örneği) . (E. Balı ile birlikte) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2020 , 10 (2) , 681-689
 80. “Bâyezîd-i Bistâmî”, Yenidünya Dergisi, Ağustos 2020, s.38-43
 81. “Ebu’l-Hasan Harakanî”, Yenidünya Dergisi, Eylül 2020, s.38-43.
 82. “İman’ı Bize Öğreten İmam Ebu Mansur Maturidî”, Yenidünya Dergisi, Eylül 2020, s.54.59.
 83. Müzik Dinlemenin Arapça Öğretiminde Kullanılmasının Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi . (Ş. Özcan ile birlikte) Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (3) , 261-276 (2020) 
 84.  ''Arapça - Türkçe Çeviri Dersinde Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunlar'', (M. Güngenci ile) Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 701-723 .(2020) 
 85. ''Lübnan Asıllı Yazar Emin Ma'lûf'un "Adriana Mater" Adlı Librettosunun Fransızcadan Arapçaya Çevirinde Deyimlerin Eşdeğerlik Açısından İncelenmesi'', (Meryem Melike Güngenci ile) Nüsha Dergisi, C.21, S.52, s.147-160. (2021) 
 86. “Vefatının 15. Yıldönümünde Necîb Mahfûz’u Hatırlamak”, Türk Edebiyatı, Ağustos 2021, Sayı 574, s.37-43.
 87.  "Hoca Ahmet Yesevi'nin  Eğitim Anlayışı", TÜRKSAV Türk Dünyası 30 Yıllığı, Aralık 2021, s. 156-160.
 88.   "Hüseyin Vassâf'ın Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk", Karabatak Dergisi, Sayı 60, Ocak-Şubat 2022, s.68-70. 
 89. "Veliyyuddin Yeken, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri", Murat Özcan; İsmet Çetin, Veliyyuddin Yeken, Malum ve Mechul (Bir Osmanlı aydınının Sivas Hatıraları), Sivas 2021, s.15-22.
 90. "Arapça Dinleme Becerileri Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri", (Meryem Melike Güngenci ile), Turkish Studies, C.17, S.1, 2022,  125-140. 
 91. "Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk", (Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz, Ed: İbrahim Ethem Arıoğlu, Mehmet Akkuş, Bilal Kemikli), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2022, 156-168. 
 92. "Modern Arapçadaki Deyimlerin Yapısal ve Semantik Olarak İncelenmesi ve Öğretimi", (Emine Demirkazık ile), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C. 21, S.3, 2023, 1742-1766.
 93. "Mefhumu'r-Rabt fi'l-Cumleti'l-Arabiyye/The Concept of Conjunction in Arabic Sentence", (Ghassan Mustafa ile), Lisani İlimler Dergisi, C.1, S.2, 2023, 173-182.
 94. "en-Nevasihu'l-Fi'liyye ve Ameluha fi'l-Ayati'l-Kuraniyye ve'l-Ebyati'ş-Şiriyye/The Abrogating Verbs and Their Work in The Holy Quran" (Senar Yılmaz ile), Lisani İlimler Dergisi, C.1, S.2, 2023, 193-213.